Sganio Symudol PET/CT - Ysbyty Singleton - Abertawe - De Cymru.

PET/CT-Abertawe

Ysbyty Singleton

Meddygaeth Niwclear ar gyfer Abertawe a De-orllewin Cymru

PET/CT-Abertawe

Sganiau PET/CT 18F-FDG

Gwybodaeth i Gleifion

Canllaw i’ch Sgan PET/CT 18F-FDG

Mae’r arbenigwr sydd wedi eich cyfeirio atom wedi penderfynu y dylech gael sgan PET/CT fel rhan o'ch gofal yn yr ysbyty hwn. Mae’r sgan yn hynod fuddiol gan ei bod yn darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn a fydd yn helpu i benderfynu ar y math o driniaeth y gallai fod ei hangen arnoch.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y sgan, yn ogystal â rhai pethau y bydd angen i chi eu gwybod a'u gwneud o flaen llaw. Bydd hyn yn ein helpu i wneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth i chi a'ch bod yn cael y gorau o'ch sgan.

Darllenwch y dudalen hon yn ofalus ac os oes unrhyw gwestiynau neu bryderon, ffoniwch yr adran ar 01792 517 965.

Sganio PET/CT Abertawe

Lawrlwythwch y daflen wybodaeth.

Gwybodaeth a Chanllaw i Gleifion - Sgan PET/CT 18F-FDG.

Beth yw Sgan PET/CT 18F-FDG?

Mae sgan PET/CT yn cynnwys dau fath o sgan neu ‘ddelweddu’:

Mae PET (Tomograffeg Allyrru Positronau) yn defnyddio meintiau bach iawn o siwgr ymbelydrol (18F-FDG). Ar ôl ei chwistrellu i un o'ch gwythiennau, mae’r siwgr ymbelydrol i'w weld ar y sgan ac yn dangos sut mae rhannau o'ch corff yn gweithredu.

Mae CT (Tomograffeg Gyfrifedig) yn defnyddio pelydrau-X i gynhyrchu delweddau o ddwysedd neu drwch gwahanol organau yn eich corff.

Drwy gyfuno'r ddwy ddelwedd, gall sgan PET/CT ddangos pa mor dda y mae rhai rhannau o'ch corff yn gweithio, yn ogystal â dangos sut maen nhw’n edrych. Rydych chi'n cael llun mewnol manwl a chywir iawn y gall yr arbenigwr sydd wedi eich cyfeirio atom ei ddefnyddio i helpu i wneud diagnosis, yn ogystal â phenderfynu ar y driniaeth fwyaf effeithiol os oes angen hynny.

Mae sganiau PET/CT yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ymchwilio i achosion o ganser a gadarnhawyd, i weld faint mae'r canser wedi lledaenu a pha mor dda y mae'n ymateb i driniaeth. Weithiau defnyddir sganiau PET/CT i helpu i gynllunio llawdriniaethau, fel llawfeddygaeth ar yr ymennydd ar gyfer epilepsi. Gallant hefyd helpu i ddiagnosio rhai cyflyrau sy'n effeithio ar y ffordd mae’r ymennydd yn gweithio, fel dementia.

Gwybodaeth Bwysig

 1. Os ydych chi'n feichiog, yn ceisio beichiogi neu os ydych chi'n bwydo ar y fron, cysylltwch â'r adran.
 2. Os ydych chi'n cael triniaeth dialysis, cysylltwch â'r adran (oni bai eich bod eisoes wedi trafod hyn gyda ni).
 3. Peidiwch â rhoi samplau o waed neu wrin yn ystod y 24 awr gyntaf ar ôl eich apwyntiad sgan PET/CT.
 4. Parhewch i gymryd unrhyw feddyginiaeth sydd wedi'i rhagnodi ar eich cyfer chi.
 5. Peidiwch â bwyta am 6 awr cyn eich apwyntiad.
 6. Yfwch dŵr plaen, di-flas yn unig, am 6 awr cyn eich apwyntiad.
 7. Cadwch yn gynnes am 12 awr cyn eich apwyntiad, a dewch â dillad cynnes gyda chi.
 8. Cyrhaeddwch yr adran yn brydlon ar yr amser a'r dyddiad a roddir ar du blaen y daflen hon.
 9. Ar ôl cyrraedd, ewch i’r dderbynfa ar gyfer sganiau PET/CT. Dangosir map o'r ysbyty ar waelod y dudalen hon.
 10. Os rhoddir tawelydd i chi, gofynnir i chi beidio â gyrru am 24 awr yn dilyn eich sgan. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynllunio sut y byddwch yn cyrraedd adref.

Byddwch yn ymwybodol y gallwn weithiau gael anawsterau technegol gyda'r sganiwr neu'r pigiad (sy'n cael ei gynhyrchu oddi ar y safle). Ar yr achlysuron prin hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl a byddwn yn trefnu apwyntiad newydd gyda chi.

Cwestiynau?

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am eich apwyntiad, cysylltwch â ni ar 01792 517 965 neu fel arall ar 01792 285 295.

Cyrraedd ar gyfer eich Sgan

Ysbyty Singleton - Sganio PET / CT Symudol - Map Parcio a Lleoliad

Eich Adborth

Ar ôl eich sgan, byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur “Ffrindiau a Theulu”. Rydyn ni am ddarparu'r gofal gorau posibl i'n holl gleifion felly hoffem glywed gennych am eich profiad – am y pethau a wnaethom yn dda a’r agweddau y gallem ni wella arnynt. Os oes gennych unrhyw bryderon am eich profiad, gallwch hefyd siarad yn uniongyrchol ag aelod o'r tîm.

Gallwch ddarparu'ch sylwadau trwy:

 1. Ddefnyddio'r ffurflen “Cysylltu” ar ein gwefan: Cliciwch yma i roi'ch sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen gysylltu ar ein gwefan
 2. Cysylltu â'n Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (PALS) dros y ffôn 01792 205666, estyniad 37517 neu 37518
 3. Ysgrifennu at: Monica Martins, Arweinydd Tîm Clinigol, Meddygaeth Niwclear a PET-CT, Ysbyty Singleton, Lôn Sgeti, Abertawe SA2 8QA.