Sganio Symudol PET/CT - Ysbyty Singleton - Abertawe - De Cymru.

PET/CT-Abertawe

Ysbyty Singleton

Meddygaeth Niwclear ar gyfer Abertawe a De-orllewin Cymru

PET/CT-Abertawe

Sganiau PET/CT 18F-PSMA

Gwybodaeth i Gleifion

Canllaw ar gyfer eich Sgan PET/CT 18F-PSMA

Mae’r arbenigwr sydd wedi eich cyfeirio atom wedi penderfynu y dylech gael sgan PET/CT fel rhan o'ch gofal yn yr ysbyty hwn. Mae’r sgan yn hynod fuddiol gan ei bod yn darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn a fydd yn helpu i benderfynu ar y math o driniaeth y gallai fod ei hangen arnoch.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y sgan, yn ogystal â rhai pethau y bydd angen i chi eu gwybod a'u gwneud o flaen llaw. Bydd hyn yn ein helpu i wneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth i chi a'ch bod yn cael y gorau o'ch sgan.

Darllenwch y dudalen hon yn ofalus ac os oes unrhyw gwestiynau neu bryderon, ffoniwch yr adran ar 01792 517 965.

Sganio PET/CT Abertawe

Lawrlwythwch y daflen wybodaeth.

Gwybodaeth a Chanllaw i Gleifion – Sgan PET/CT 18F- PSMA

Beth yw Sgan PET/CT 18F-PSMA?

Mae sgan PET/CT yn cynnwys dau fath o sgan neu ‘ddelweddu’:

Mae PET (Tomograffeg Allyrru Positronau) yn defnyddio meintiau bach iawn o siwgr ymbelydrol (18F-PSMA). Ar ôl ei chwistrellu i un o'ch gwythiennau, mae’r siwgr ymbelydrol i'w weld ar y sgan ac yn dangos sut mae rhannau o'ch corff yn gweithredu.

Mae CT (Tomograffeg Gyfrifedig) yn defnyddio pelydrau-X i gynhyrchu delweddau o ddwysedd neu drwch gwahanol organau yn eich corff.

Drwy gyfuno'r ddwy ddelwedd, gall sgan PET/CT ddangos pa mor dda y mae rhai rhannau o'ch corff yn gweithio, yn ogystal â dangos sut maen nhw’n edrych. Rydych chi'n cael llun mewnol manwl a chywir iawn y gall yr arbenigwr sydd wedi eich cyfeirio atom ei ddefnyddio i helpu i wneud diagnosis, yn ogystal â phenderfynu ar y driniaeth fwyaf effeithiol os oes angen hynny.

Mae sganiau PET/CT yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ymchwilio i achosion o ganser a gadarnhawyd, i weld faint mae'r canser wedi lledaenu a pha mor dda y mae'n ymateb i driniaeth.

Gwybodaeth Bwysig

 1. Os ydych chi'n cael triniaeth dialysis, cysylltwch â'r adran (oni bai eich bod eisoes wedi trafod hyn gyda ni).
 2. Peidiwch â rhoi samplau o waed neu wrin yn ystod y 24 awr gyntaf ar ôl eich apwyntiad sgan PET/CT.
 3. Parhewch i gymryd unrhyw feddyginiaeth sydd wedi'i rhagnodi ar eich cyfer chi.
 4. Osgowch unrhyw ymarfer corff dwys am 24 awr cyn eich apwyntiad.
 5. Cadwch yn gynnes am 12 awr cyn eich apwyntiad, a dewch â dillad cynnes gyda chi.
 6. Cyrhaeddwch yr adran yn brydlon ar yr amser a'r dyddiad a roddir ar du blaen y daflen hon.
 7. Ar ôl cyrraedd, ewch i’r dderbynfa ar gyfer sganiau PET/CT. Dangosir map o'r ysbyty ar waelod y dudalen hon.
 8. Os rhoddir tawelydd i chi, gofynnir i chi beidio â gyrru am 24 awr yn dilyn eich sgan. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynllunio sut y byddwch yn cyrraedd adref.

Byddwch yn ymwybodol y gallwn weithiau gael anawsterau technegol gyda'r sganiwr neu'r pigiad (sy'n cael ei gynhyrchu oddi ar y safle). Ar yr achlysuron prin hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl a byddwn yn trefnu apwyntiad newydd gyda chi.

Cwestiynau?

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am eich apwyntiad, cysylltwch â ni ar 01792 517 965 neu fel arall ar 01792 285 295.

Cyrraedd ar gyfer eich Sgan

Ysbyty Singleton - Sganio PET / CT Symudol - Map Parcio a Lleoliad

Eich Adborth

Ar ôl eich sgan, byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur “Ffrindiau a Theulu”. Rydyn ni am ddarparu'r gofal gorau posibl i'n holl gleifion felly hoffem glywed gennych am eich profiad – am y pethau a wnaethom yn dda a’r agweddau y gallem ni wella arnynt. Os oes gennych unrhyw bryderon am eich profiad, gallwch hefyd siarad yn uniongyrchol ag aelod o'r tîm.

Gallwch ddarparu'ch sylwadau trwy:

 1. Ddefnyddio'r ffurflen “Cysylltu” ar ein gwefan: Cliciwch yma i roi'ch sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen gysylltu ar ein gwefan
 2. Cysylltu â'n Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (PALS) dros y ffôn 01792 205666, estyniad 37517 neu 37518
 3. Ysgrifennu at: Monica Martins, Arweinydd Tîm Clinigol, Meddygaeth Niwclear a PET-CT, Ysbyty Singleton, Lôn Sgeti, Abertawe SA2 8QA.